Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมู่ที่ 1 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130

 
นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
 
นายวิจัย อาจวิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
ข้อมูล อบต.
 แพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
 ประวัติความความเป็นมา
 ข้อมูลการติดต่อ
 สภาพทั่วไปและสภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 คู่มือประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลและช่องทางติดต่อผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนากอก
 งานคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
 Social Network
 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลนากอก
 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของ อบต.นากอก
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น
 การขับเคลื่อนจริยธรรม 
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ITA
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.นากอก
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.นากอก
หนังสือนัดประชุมสภา อบต.นากอก
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ก.อบต.จังหวัดมุกดาหาร/ก.อบต.
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต.นากอก
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
ประชาสัมพันธ์คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล อบต.นากอก
การเลื่อนระดับ
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
การเลื่อนเงินเดือนครู อบต.
ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(e-learning)
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดตามเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ประจำปี
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
รายงานผลตามนโยบาย   No Gift Policy
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ
การเสริมสร้างและการพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
อุทาหรณ์คดีทุจริต
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ควมคุมภายใน
บริหารจัดการความเสี่ยง
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน และอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(Network Video Recorder) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 4 ต.ค. 2566
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (ดู : 18) 2 ต.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 2 ต.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗(นายอภิเชษฐ์ พรมบุตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 2 ต.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗(นายสมเกียรติ ศรีระพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 2 ต.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗(นายจรัญชัย คำนนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 2 ต.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 2 ต.ค. 2566
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (ดู : 16) 2 ต.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 29 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗(นายชัยยา หินกอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 29 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 29 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ดูแลเว็บไซด์ และเช่าพื้นที่เว็บไซด์ ของ อบต.นากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 29 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกุดโง้ง-หนองเทิน หมู่ที่ ๒ บ้านกุดโง้ง ขนาด ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔๑๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 27 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณหน้าที่ทำการอบต.นากอก และทำระบบน้ำแบบไร้ท่อ(ธนาคารน้ำใต้ดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 25 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายจรูญ การพงษ์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านคำเชียงสา ขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๗๖ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 25 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 21 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 19 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์(ถางป่า) บริเวณที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากนิคมสร้างตนเองคำสร้อย หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 19 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 13 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านนากอก หมู่ที่ ๑ บ้านนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 12 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด(ซอยแรก) หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 12 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 5 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายเหล็ก (จ้างเหมาจัดทำป้ายปักพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน ขนาด ๑.๒ เมตร x ๒.๔ เมตร พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๒ ป้ายขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 4 ก.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก(แบ่งกั้นห้องทำงาน) อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 30 ส.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (ดู : 32) 29 ส.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 25 ส.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 25 ส.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 16 ส.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์อื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการฯสำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 16 ส.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 9 ส.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 9 ส.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 9 ส.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 7 ส.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 7 ส.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (ดู : 33) 4 ส.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ตามโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร(ฝายแม้ว) องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 26 ก.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ ของสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42) 24 ก.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 12 ก.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 12 ก.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 12 ก.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง ของ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 12 ก.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน ของงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 11 ก.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน ของงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 39) 11 ก.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑) ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 5 ก.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านนากอก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 4 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2566) (ดู : 47) 4 ก.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 20 มิ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 19 มิ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 19 มิ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 224) 7 มิ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ สำหรับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 6 มิ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวที,เครื่องขยายเสียงและเครื่องปั่นไฟสำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 29 พ.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62) 23 พ.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ ๑๗๑๒ มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 12 พ.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 26 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางภายในหมู่บ้านศรีชมภู(ทางไปสำนักสงฆ์เม่น) หมู่ที่ ๑๒ บ้านศรีชมภู ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 67) 19 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 11 เม.ย. 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) (ดู : 64) 4 เม.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสะพานข้ามคลองโดยการเทคอนกรีตเสริมผิวจราจร หมู่ที่ ๔ บ้านนาสองเหมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 28 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนน(สายหอปู่ตา) หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 28 มี.ค. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
  หมู่ที่ 1 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130 
โทรศัพท์ : 042-620976
โทรสาร : 042-620976
E-mail Address : saraban_06490206@dla.go.th/nakok.1234@hotmail.com
 
   Copyright © 2019. www.nakok.org. All rights reserved. Powered by stsbbs