Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมู่ที่ 1 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130

 
นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
 
นางปุณณัฐฐา อุรวัตรวันสิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลและช่องทางติดต่อผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนากอก
 งานคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
 Social Network
 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลนากอก
 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของ อบต.นากอก
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 งานตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ITA
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ก.อบต.จังหวัดมุกดาหาร/ก.อบต.
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต.นากอก
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
ประชาสัมพันธ์คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล อบต.นากอก
การเลื่อนระดับ
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
การเลื่อนเงินเดือนครู อบต.
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดตามเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ประจำปี
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ
การเสริมสร้างและการพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
อุทาหรณ์คดีทุจริต
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ควมคุมภายใน
บริหารจัดการความเสี่ยง
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ดู : 2) 1 ธ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ดู : 3) 1 พ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 (ดู : 21) 3 ต.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ดู : 38) 1 ก.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ดู : 36) 1 ส.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ดู : 34) 1 ก.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ดู : 60) 1 มิ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ดู : 58) 1 มิ.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 (ดู : 66) 2 พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 (ดู : 59) 2 พ.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 (ดู : 95) 5 เม.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 (ดู : 90) 5 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565 (ดู : 80) 5 เม.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (ดู : 86) 1 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (ดู : 93) 1 มี.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 (ดู : 83) 1 ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 (ดู : 69) 1 ก.พ. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 (ดู : 87) 10 ม.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 61) 3 ม.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 55) 3 ม.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (ดู : 112) 1 ธ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (ดู : 114) 1 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 108) 1 พ.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 105) 1 พ.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 (ดู : 55) 1 ต.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 (ดู : 60) 1 ต.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 162) 8 ก.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 108) 8 ก.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 131) 2 ส.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 119) 2 ส.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 (ดู : 141) 5 ก.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 (ดู : 144) 5 ก.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 133) 1 มิ.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 127) 1 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 (ดู : 146) 3 พ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 (ดู : 161) 3 พ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 157) 2 เม.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 166) 2 เม.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 160) 1 เม.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (ดู : 153) 2 มี.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 (ดู : 166) 2 ก.พ. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 (ดู : 158) 2 ก.พ. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 (ดู : 102) 4 ม.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ดู : 113) 4 ม.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 (ดู : 115) 1 ม.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (ดู : 91) 2 ธ.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (ดู : 103) 1 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 (ดู : 100) 2 พ.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 (ดู : 103) 2 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 90) 6 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 91) 1 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 95) 7 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 94) 2 ม.ค. 2563
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
  หมู่ที่ 1 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130 
โทรศัพท์ : 042-620976
โทรสาร : 042-620976
E-mail Address : nakok.1234@hotmail.com
 
   Copyright © 2019. www.nakok.org. All rights reserved. Powered by stsbbs