Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมู่ที่ 1 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130

 
นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
 
นางปุณณัฐฐา อุรวัตรวันสิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลและช่องทางติดต่อผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนากอก
 งานคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
 Social Network
 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลนากอก
 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของ อบต.นากอก
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 งานตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ITA
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ก.อบต.จังหวัดมุกดาหาร/ก.อบต.
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต.นากอก
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
ประชาสัมพันธ์คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล อบต.นากอก
การเลื่อนระดับ
การเบิกจ่ายค่ารักษาพาบาล
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดตามเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ
การเสริมสร้างและการพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ดู : 7) 6 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ดู : 9) 29 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาตำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 (ดู : 5) 28 มิ.ย. 2565
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว (ดู : 7) 20 มิ.ย. 2565
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ที่ประสบปัญหาหนี้สิน เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ดู : 19) 13 มิ.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ดู : 61) 1 มิ.ย. 2565
ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่น โดยสามารถสแกน QR Code แบบสำรวจฯ หรือกดลิงค์ https://bit.ly/3JYhTZY (ดู : 21) 19 พ.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ดู : 35) 25 เม.ย. 2565
เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม พ.ศ. 2564 และกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนในโรงภาพยนต์และป้ายบอกทาง พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2564 (ดู : 32) 18 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์กรณีมีผู้แอบอ้างสถาบันเบื้องสูงและเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิก โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง (ดู : 37) 11 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมณ์ จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดคุณธรรม (ดู : 38) 11 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง งดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 (ดู : 48) 1 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลเพื่อทราบกรณีฉ้อโกงประชาชน (ดู : 41) 31 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การออกสุ่มตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมแซมรถยนต์ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร (ดู : 22) 31 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่เเสวงหากำไร พ.ศ. ... (ดู : 37) 16 มี.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กำหนดมาตรการหัวอาหารสัตว์และกำหนดยกเว้นมาตรการควบคุมการขนย้าย กรณีถ่ายลำสินค้าและประกาศสำนักงาน กกร. เกี่ยวกับแบบแจ้งข้อมูล (ดู : 43) 8 มี.ค. 2565
ประกาศผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 85) 1 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 72) 1 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 (ดู : 51) 1 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 2 แห่ง (ดู : 62) 11 ก.พ. 2565
ประชาสัมพันธ์การออกสุ่มตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายทองรูปพรรณในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร (ดู : 57) 3 ก.พ. 2565
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาตำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 (ดู : 80) 31 ม.ค. 2565
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ดู : 84) 28 ม.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 (ดู : 60) 26 ม.ค. 2565
ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT) 2022 (ดู : 80) 7 ม.ค. 2565
ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) 2022 (ดู : 72) 7 ม.ค. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร (ดู : 80) 5 ม.ค. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47 (ดู : 72) 29 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การออกสุ่มตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร (ดู : 76) 27 ธ.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45 (ดู : 75) 1 ธ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการประกาศบัญชีและแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) (ดู : 85) 29 พ.ย. 2564
ขอติดตั้งป้ายประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านนไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด -มุกดาหาร - นครพนม (ดู : 102) 11 พ.ย. 2564
ร่วมมือร่วมใจใช้น้ำอย่างประหยัด (ดู : 11) 2 พ.ย. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร (ดู : 91) 2 พ.ย. 2564
กำชับผู้ประกอบธุรกิจให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ดู : 94) 28 ต.ค. 2564
แจ้งตอบเรื่องร้องเรียนถนนชำรุดสายอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก (กม.๑๓๙) (ดู : 98) 12 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์สื่อเรียนรู้ส่งเสริมธรรมาภิบาล (ดู : 106) 12 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร (ดู : 97) 7 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก (ดู : 112) 6 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 59) 5 ต.ค. 2564
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ดู : 99) 5 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 117) 4 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 103) 4 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจการขายรถยนต์ที่มีการจองในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร (ดู : 90) 28 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมหัตกรรม (ดู : 110) 1 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การออกสุ่มตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทที่นอน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร (ดู : 108) 18 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2565 (ดู : 123) 16 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต (ดู : 131) 2 ส.ค. 2564
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดมุกดาหาร เป็น จังหวัดคุณธรรม (ดู : 131) 2 ส.ค. 2564
กำชับผู้ประกอบธุรกิจให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ดู : 123) 23 ก.ค. 2564
การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2564 (ดู : 120) 13 ก.ค. 2564
โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลอดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน (ดู : 131) 13 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ระบบ CPIS (Child Protection Information System - CPIS) (ดู : 124) 13 ก.ค. 2564
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ดู : 121) 12 ก.ค. 2564
มาตรการการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ดู : 141) 9 มิ.ย. 2564
การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของพระราชบัญญัติสำรวจการกักตันโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2547 (ดู : 132) 9 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ Mobile Application คุ้มครองเด็ก (ดู : 177) 6 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 (ดู : 169) 29 เม.ย. 2564
การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (ดู : 166) 21 เม.ย. 2564
ประกาศเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒) (ดู : 185) 9 เม.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
  หมู่ที่ 1 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130 
โทรศัพท์ : 042-620976
โทรสาร : 042-620976
E-mail Address : nakok.1234@hotmail.com
 
   Copyright © 2019. www.nakok.org. All rights reserved. Powered by stsbbs