Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมู่ที่ 1 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130

 
นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
 
นางปุณณัฐฐา อุรวัตรวันสิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลและช่องทางติดต่อผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนากอก
 งานคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
 Social Network
 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลนากอก
 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของ อบต.นากอก
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 งานตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ITA
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ก.อบต.จังหวัดมุกดาหาร/ก.อบต.
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต.นากอก
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
ประชาสัมพันธ์คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล อบต.นากอก
การเลื่อนระดับ
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
การเลื่อนเงินเดือนครู อบต.
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดตามเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ประจำปี
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ
การเสริมสร้างและการพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
อุทาหรณ์คดีทุจริต
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ควมคุมภายใน
บริหารจัดการความเสี่ยง
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 กิจกรรมการดำเนินการมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 83 คน
ประกาศวันที่  5 เมษายน 2565

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ วันที่ 4 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ได้เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรักษาจริยธรรม  ดังต่อไปนี้ จริยธรรมหลัก (1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยยึดถือผลประโยชน์ ของประเทศชาติเป็นสำคัญ  ประพฤติ  ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์ (2) ซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบต่อหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย และตามทำนองคลองธรรม  โปร่งใส  และมีจิตสำนึกที่ดี              (3) กล้าตัดสินใจ  และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  และกล้าแสดงความคิดเห็น คัดค้าน  หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ทำสิ่งไม่ถูกต้อง (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  และมีจิตสาธารณะ (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ  และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ  ศาสนา  เพศ  อายุ   สภาพร่างกาย  สถานะของบุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม (7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  ด้วยการรักษา เกียรติศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจริยธรรมทั่วไป  (1) ยึดมั่นธรรมาภิบาลและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน           (2) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด  คุ้มค่า  และระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหาย   (3) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ  เรียบร้อย  และมีอัธยาศัยที่ดี (4) มุ่งบริการประชาชน  และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ด้วยความ เป็นธรรม  รวดเร็ว  เสมอภาค  และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์      (5) จัดทำบริการสาธารณะ  และกิจกรรมสาธารณะ  ต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม            (6) ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของตน อย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน (7) เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (8) ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม  (9) ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา  และไม่กระทำการเลี่ยง ประมวลจริยธรรมนี้  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก จำนวน 20 คนได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 การดำเนินการตามาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ขนาดไฟล์ : 818.93 KB.]
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
  หมู่ที่ 1 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130 
โทรศัพท์ : 042-620976
โทรสาร : 042-620976
E-mail Address : nakok.1234@hotmail.com
 
   Copyright © 2019. www.nakok.org. All rights reserved. Powered by stsbbs