Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หมู่ที่ 1 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130

 
นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
 
นางปุณณัฐฐา อุรวัตรวันสิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลและช่องทางติดต่อผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนากอก
 งานคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
 Social Network
 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลนากอก
 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของ อบต.นากอก
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 งานตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ITA
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ก.อบต.จังหวัดมุกดาหาร/ก.อบต.
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
การประเมินผลการปฏิบัติงาน อบต.นากอก
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
ประชาสัมพันธ์คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล อบต.นากอก
การเลื่อนระดับ
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
การเลื่อนเงินเดือนครู อบต.
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดตามเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป ประจำปี
คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การปรับปรุงภารกิจ/ข้อบัญญัติ
การเสริมสร้างและการพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
อุทาหรณ์คดีทุจริต
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
ควมคุมภายใน
บริหารจัดการความเสี่ยง
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา จำนวน 2 ฉบับ (ดู : 8)
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก (ดู : 6)
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (ดู : 19)
ประชาสัมพันธ์ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากอกว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (ดู : 21)
ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 38)
ประชาสัมพันธ์ ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก และให้ดอกไม้เพลิงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก  (ดู : 32)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการ(ค่ายศิลปะการวาดภาพระบายสี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวที,เครื่องขยายเสียง,ไฟแสงสีบนเวที,ระบบไฟแสงสีและไฟส่องสว่างในงานพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 38)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ดูแลเว็บไซด์ และเช่าพื้นที่เว็บไซด์ ของ อบต.นากอก จำนวน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ -กันยายน ๒๕๖๖ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26)
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ  (ดู : 36)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ดู : 2)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ดู : 3)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 (ดู : 21)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ดู : 38)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ดู : 36)
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ดู : 34)
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายเลียบคลองนาสองเหมือง-ห้วยก้านเหลือง-ศรีชมภู จำนวน 4 ช่วง บ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ 4 ตำบลนากอก หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,864 ตารางเมตร (ดู : 173)
รายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยกอก-ด่านยาว (ช่วงบ้านด่านยาว-โนนสวรรค์-นาสองเหมือง-ศรีชมภู) ตำบลนากอก จำนวน ๓ จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๔,๑๙๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ สายทาง (ดู : 309)
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านห้วยกอกสายหลัก กม.140 บ้านเกษตรสมบูรณ์-ห้วยกอก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยกอก ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร (ดู : 257)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางบ้านเกษตรสมบูรณ์-คลองสะอาด หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรสมบูรณ์  (ดู : 235)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
 
กิจกรรมวันเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (ดู : 51)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ดู : 63)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 272)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ครั้งที่ื ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ดู : 255)
ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 276)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 268)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ช่องทางการร้องเรียน
การทุจริต
อบต.นากอก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
  หมู่ที่ 1 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130 
โทรศัพท์ : 042-620976
โทรสาร : 042-620976
E-mail Address : nakok.1234@hotmail.com
 
   Copyright © 2019. www.nakok.org. All rights reserved. Powered by stsbbs